Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutus

Vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoilla, sotainvalidia hoitaneilla leskillä ja sotaleskillä (kaatuneiden lesket) on mahdollisuus päästä valtion varoin laitoskuntoutukseen.

Kuntoutuksen pääsyedellytykset vahvistetaan vuosittain annettavalla asetuksella. 

Kuntoutukseen voidaan hyväksyä kuntoutuksen tarpeessa oleva henkilö:

  1. jonka aviopuoliso on vahingoittunut tai sairastunut vuosien 1939–1945 sotien johdosta siten, että hänen sotilasvammalaissa (404/1948) tarkoitettu työkyvyttömyysasteensa on vähintään 50 %. Aviopuolisojen tulee asua yhdessä. Sotainvalidin joutuminen laitoshoitoon ei kuitenkaan ole esteenä aviopuolison kuntoutukselle
  2. jonka 1 kohdassa tarkoitetuissa oloissa vahingoittunut tai sairastunut aviopuoliso on kuollut vuonna 1961 tai sen jälkeen, ja avio-puolison työkyvyttömyysaste hänen kuollessaan oli vähintään 40 %;
    sekä
  3. jonka 1 kohdassa tarkoitetuissa oloissa vahingoittunut tai sairastunut aviopuoliso on kuollut vuonna 1961 tai sen jälkeen ja leski saa hänen jälkeensä täyttä huoltoeläkettä, vaikka vahingoittuneen tai sairastuneen työkyvyttömyysastetta ei ole voitu vahvistaa;
    sekä
  4. jonka aviopuoliso on kuollut tai kadonnut sodassa tai sen seurauksena vuosina 1939–1945 ja joka saa sotilasvammalain mukaista huoltoeläkettä. Henkilöä, joka myöhemmän avioliiton purkauduttua on uudelleen alkanut saada huoltoeläkettä, ei voida hyväksyä kuntoutukseen. 

Kuntoutettavia henkilöitä valittaessa on etusija niillä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä, joiden aviopuolison työkyvyttömyysaste on 100 %. Heidän kuntoutuksensa voi tarvittaessa toistua vuosittain.

Kuntoutujan yksilöllinen päiväohjelma koostuu Valtiokonttorin laatuvaatimusten mukaisesti yksilöterapiasta, -hoidoista sekä tavoitteellisista liikunta-, toiminta- ja keskusteluryhmistä sekä ohjatusta virkistystoiminnasta. Ryhmätoimintojen tavoitteena on tukea yksilöllisten kuntoutustavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää ja parantaa kuntoutujien psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä.

Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen tasapainon hallintaa ja lihaskuntoa vahvistava ohjelma. Yksilöllinen ohjelma toimii jatkossa kuntoutujan kotihoito-ohjeena.

Tarvittaessa otamme yhteyden kuntoutusjakson aikana yhteistyössä kuntoutujan kanssa kotipaikkakunnan terveys- ja tai sosiaalitoimeen tai läheisiin, jotta kuntoutujan hyvinvointi ja terveys sekä kuntoutuksen jatkuvuus voidaan parhaalla mahdollisella tavalla taata ja siten tukea hänen itsenäistä kotona asumista järjestäen tarvittaessa erilaisia tukitoimia.

Laitoskuntoutusjakson pituus on enintään kaksi viikkoa.

Kuntoutus on kuntoutettavalle maksutonta. Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutuksesta aiheutuneet matkakustannukset siltä osin kuin ne ylittävät 9,25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta.

Kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai Valtiokonttorin lomakkeella. Kuntoutuspäätöksen tekee Valtiokonttori.