Sotainvalidien laitos- ja päiväkuntoutus

Kuntoutukseen pääsyn perusteet ja sen pituus riippuvat hakijan työkyvyttömyysasteesta sekä kuntoutuksen tarpeesta. (Sotilasvammalaki 404/ 1948 myöhemmin tehtyine muutoksineen ja asetus sotilasvammalain täytäntöönpanosta 405/ 1948 myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Kuntoutujan yksilöllinen päiväohjelma koostuu Valtiokonttorin laatuvaatimusten mukaisesti yksilöterapiasta ja -hoidoista sekä tavoitteellisista liikunta-, toiminnallisista- ja keskusteluryhmistä sekä ohjatusta virkistystoiminnasta.

Ryhmätoimintojen tavoitteena on tukea yksilöllisten kuntoutustavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää ja parantaa kuntoutujien psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä.

Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen tasapainon hallintaa ja lihaskuntoa vahvistava ohjelma. Yksilöllinen ohjelma toimii jatkossa kuntoutujan kotihoito-ohjeena.

Tarvittaessa otamme yhteyden kuntoutusjakson aikana yhteistyössä kuntoutujan kanssa kotipaikkakunnan terveys- ja tai sosiaalitoimeen tai läheisiin, jotta kuntoutujan hyvinvointi ja terveys ja kuntoutuksen jatkuvuus voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla taata ja siten tukea hänen itsenäistä kotona asumista järjestäen tarvittaessa erilaisia tukitoimia.

Jos invalidin työkyvyttömyysaste on 10–25 prosenttia, hänellä on oikeus saada vuosittain enintään kahden viikon laitoskuntoutusjakso tai 10 päivää päiväkuntoutusta.

Jos invalidin työkyvyttömyysaste on 30–100 prosenttia, hänellä on oikeus saada vuosittain neljän viikon laitoskuntoutusjakso tai 20 päivää päiväkuntoutusta.

Huom! Jos 10–25 prosentin invalidin kuntoutuksen tarve johtuu korvatusta vammasta tai sairaudesta, hänellä on oikeus vuosittaiseen neljän viikon laitoskuntoutukseen.

Invalidi voi halutessaan antaa osan omasta kuntoutuksestaan aviopuolisolleen. Kuntoutusjakson jakamisen edellytyksenä on, että invalidi on jo täyttänyt tai täyttää 65 vuotta viimeistään sen kalenterivuoden aikana, jolloin kuntoutusjakso alkaa.

Kuntoutuksen jakamista on pyydettävä etukäteen Valtiokonttorilta.

Sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annettua asetusta (1117/1985) on muutettu niin, että jos 10–25 prosentin sotainvalidi jakaa laitoskuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa, niin molemmat puolisot voivat olla kuntoutuksessa enintään 10 vuorokautta. Asetus tuli voi-maan 1.3.2008.

Jos 10–25 prosentin sotainvalidi ei jaa laitoskuntoutusjaksoaan aviopuolisonsa kanssa, kuntoutuksen pituus on edelleen 14 vuorokautta.

Jos invalidin työkyvyttömyysaste on 30–100 prosenttia, hän voi antaa aviopuolisolleen neljän viikon laitoskuntoutuksesta viikon tai kaksi viikkoa ja 20 päivän päiväkuntoutuksesta 10 päivää.

Laitoskuntoutuksen matkakulujen korvaaminen

Jos kuntoutuslaitos sijaitsee alle 200 kilometrin päässä kodista, niin matkakulut korvataan julkisilla kulkuneuvoilla. Mikäli kuntoutujan terveydentila tai heikot liikenneyhteydet kodista kuntoutuslaitokseen sitä edellyttävät, korvataan taksin tai oman auton käyttö. 

Jos kuntoutuslaitos sijaitsee yli 200 kilometrin päässä kodista, maksetaan matkat vain julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan, vaikka invalidin terveydentila edellyttäisi sinänsä esim. taksin käyttöä. Edellytyksenä tälle menettelylle on, että invalidin valittavissa on hänen terveydentilansa ja toimintakykynsä huomioon ottaen sopiva kuntoutuslaitos alle 200 kilometrin päässä kodista.

Kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai Valtiokonttorin lomakkeella. Kuntoutushakemuksen voi palauttaa myös Kuntokeskukseen. Kuntoutuspäätöksen tekee Valtiokonttori.